Internet 200Mbps

Trang bị 01 Wifi Mesh 5

Bảo mật Internet GreenNet

239.000/ 1 tháng

Internet 200Mbps

180 kênh truyền hình MyTV

Trang bị 01 Wifi Mesh 5 – Bảo mật Internet GreenNet

259.000/ 1 tháng

Internet 250Mbps

Trang bị 02 Wifi Mesh 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6

Bảo mật Internet GreenNet

249.000/ 1 tháng

Internet 250Mbps

180 kênh truyền hình MyTV

Trang bị 02 Wifi Mesh 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6 - Bảo mật Internet GreenNet

269.000/ 1 tháng

Internet 300Mbps

Trang bị 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6

Bảo mật Internet GreenNet

309.000/ 1 tháng

Internet 300Mbps

180 kênh truyền hình MyTV

Trang bị 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6 - Bảo mật Internet GreenNet

329.000/ 1 tháng

Internet 500Mbps

Trang bị 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6

Bảo mật Internet GreenNet

430.000/ 1 tháng

Băng thông lên tới 1Gbps

Trang bị 02 thiết bị Wifi Mesh 6/03 thiết bị Wifi Mesh 5

Dịch vụ bảo mật Internet Green Net

299.000/ 1 tháng

- Băng thông lên tới 1Gbps

Trang bị 02 thiết bị Wifi Mesh 6/03 thiết bị Wifi Mesh 5

180 kênh truyền hình MyTV - Dịch vụ bảo mật Internet Green Net 

319.000/ 1 tháng

Internet 100Mbps

Bảo mật Internet GreenNet

165.000/ 1 tháng

Internet 100Mbps

180 kênh truyền hình MyTV

Bảo mật Internet GreenNet

185.000/ 1 tháng

Internet 150Mbps

Bảo mật Internet GreenNet

180.000/ 1 tháng

Báo hỏng:18001166

Mua hàng:0815081166